anatominin tanımı

Anatominin Tanımı ve Temel Kavramlar

ANOTOMİNİN TANIMI VE TEMEL ANATOMİK KAVRAMLAR

Anatominin tanımı ve anatomide kullanılan tanımlar, bu tanımların ne şekilde adlandırıldıkları, anatomik tanımların adlandırılırken ve sınıflandırılırken uygulanması gereken kurallar bütünü ile ilgili yazıdır.

anatominin tanımı
anatominin tanımı

Anatomi de sık kullanılan derece gösteren sayı sıfatlarından Quintus 5’nci demektir. Anatomide kullanılan Latince isimlerden sinus’un tekil ve çoğulu aynıdır. Vücudun çeşitli alanlarında geçen ve üzerlerine çeşitli organların izdüşümünün yansıdığı farz edilen düzlemlere plana corporis denir. Dört ayak üzerinde duran bir hayvanın, baş, kuyruk doğrultusunda tam ortasından dikey olarak geçtiği ve onu sağlı sollu iki eşit parçaya ayırdığı farz edilen düzlem Planum medianum’dur.
Planum sagittale aracılığı ile vücut birbirine eşit olmayan sağ sol iki yarıma ayrılmaktadır.
Dört ayak şeklinde duran bir hayvanı karın ve sırt doğrultusunda olacak şekilde iki eşit parçaya ayıracak biçimde yatay olarak geçtiği düşünülen düzleme planum frontale denir.
Arka ayakta bükücü tarafta olan plantaris ile ifade edilmektedir.
Seröz membranın vücut duvarını örten kısmına Lamina parietalis denir.
Pleura Lamina intermedia’nın konum ve astığı organ doğrultusunda adlandırmalarından biri değildir. Göğüs boşluğunu örten seröz zardır.
Thymus organizmanın savunma sistemini oluşturan birincil lenf organlarından biridir.
Bel omurları göğüs kafesi veya thorax’ın oluşumunda yer almaz.
Apertura thoracis cranialis önemli organlar ve damarlar için boyunla göğüs boşluğu arasında geçiş sağlamaktadır.
Başta ağızdan uzak olan, ağız gerisinde bulunan aboralis ile ifade edilmektedir.

Anatominin Tanımı Kısaca Şu Şekildedir.

Canlı vücudunu meydana getiren organların normal şekil, yapı, büyüklüğünü, doğal duruş ve komşuluk ilişkilerini inceleyip açıklayan bilim dalına anatomi adı verilmektedir.
Anatomi biyolojinin bir alt koludur.
Memeli ve kanatlı evcil hayvanların vücutlarını veteriner anatomi incelemektedir.
Anatomi canlıyı birtakım sistemler halinde inceliyorsa sistematik anatomi adını alır.
Solunum, dolaşım, sindirim gibi sistemleri evcil hayvanlar arasında karşılaştırmalı olarak inceleyen anatomi karşılaştırmalı sistematik anatomi adını almaktadır.
Topografik anatominin sınırlı şekli olup sadece operasyon yönünden önemli olan bölgeleri inceleyen anatomi dalı cerrahi anatomidir.
Eğitim sisteminde yaygın kullanılan sistematik anatomi fonksiyonel sistemlerinden Hareket sisteminin Latincesi lokomotor sistemdir.
Bacakta gövdeden uzak olan yere daha yakın bulunan distalis ile ifade edilir.
Hem ot hem de etle beslenen hayvanlara Omnivora ad verilir.
Evcil hayvan türlerinden domuz hem et hem de otla beslenmektedir.
Latince tür isimleri verilen evcil hayvanlardan Equus caballus(at) tek toynaklılardandır.
Gallus gallus domesticus tavuğun Latince tür adıdır.
Memelilerde üç adet büyük vücut boşluğu vardır.Göğüs boşluğu,karın boşluğu ve leğen boşluğudur.
Cavum thoracis ile cavum abdominisi birbirinden ayıran bölme diaphragmadir.
Hayvanlarda karın ve leğen boşluğunu Linea terminalis ayırmaktadır.
Karın boşluğu ile Leğen boşluğunun sadece ön kısmını örten seröz zarlar Peritoneumdir.
Göğüs boşluğunu örten seröz zar Pleuradır.
Seröz membranın organı saran kısmına Lamina visceralis denir.
Çift katlı peirtoneum uzantısının ince bağırsak kısımlarından jujunum ve ileum’u karın boşluğunun üst duvarına bağlayan yelpazeye benzeyen geniş kesimine radix mesenterii denir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir