Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı.

20 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 28919

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140220.htm

 

yönetmeliğin tamamı :

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça, planlama çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya sağlık tesisi açabilme yetkisi veren lisansa ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; sağlık hizmet sunucusu tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı ve 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) İdare: Lisans vermek amacıyla açık artırmayı düzenleyen Bakanlık ilgili birimini,

ç) Lisans: Gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren belgeyi,

d) Lisans bedeli: Açık artırmayla belirlenen ücreti,

e) Planlama: Bakanlıkça lisans verilecek sağlık hizmeti veya sağlık tesisi için yapılan planlamayı,

f) Sağlık tesisi: Hastane ve sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan diğer kuruluşları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansların Belirlenmesi ve İlanı

Lisansların belirlenmesi

MADDE 5  (1) Bakanlık, lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve (Değişik ibare: 17.5.2013 – 28650)[1]“sağlık tesislerini” planlama kapsamında belirler.

İlanı

MADDE 6  (1) Bakanlık tarafından, planlamanın her beş yıllık dönem kapsamında hedeflenen lisansa esas yeni sağlık hizmeti, hastane ve diğer sağlık kuruluşları yıllık olarak belirlenir ve her yıl Aralık ayında ilan edilir.

(2) Lisansa esas öngörülen sağlık tesisinin, hizmet sunacağı uzmanlık dalları ve hizmet seviyelerine uygun asgari kapasitesi, özellikli üniteleri ve planlama kapsamında izin verilen cihazları ilanda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Başvuru şartları

MADDE 7  (1) Lisans başvurusu sahibi;

a) Gerçek veya tüzel kişi olabilir.

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve müdür yardımcıları hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalıdır.

(2) Başvuru sırasında gerçek kişiler ile tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme; sunulan belgelerin Genel Müdürlük merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

Yeterlilik

MADDE 8  (1) Lisans alabilme yeterliliği kararı, mali, teknik ve yasal yönden değerlendirme sonucunda verilir.

(2) Her lisans başvurusu için yeterlilik kriterleri ayrı ayrı belirlenir ve Bakanlıkça Bakanlık internet sitesinde(Yür.Kld. ibare : 17.5.2013 – 28650) (…)[2] ilan edilir.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler ilan edilen yeterlilik kriterlerinde belirlenen şartları yerine getirmek zorundadır.

(4) Gerçek ve tüzel kişiler mali varlıklarına dair gayrimenkulleri ve menkullerini; banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları gibi değerleri belgelemek zorundadır.

(5) Gerçek ve tüzel kişiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçlarıyla, özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

(6) Lisans başvuru sahipleri, her bir lisans talebi için ayrı ayrı yeterlilik değerlendirmesinden geçmek zorundadır. Bir lisans için verilen mali yeterlilik belgesinde yer alan miktarın, bu lisans için aranan mali yeterlilik miktarını aşan kısmı, yeterli olduğu takdirde başka bir lisans için de kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar

Değerlendirme komisyonu

MADDE 9  (1) Lisans başvurularının incelemesini yapmak,  başvuruda bulunanların mali, teknik ve yasal yönden yeterliliklerini değerlendirerek başvurunun kabul veya reddine karar vermek üzere değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) Değerlendirme komisyonu Genel Müdür veya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında,

a) Genel Müdürlükte görevli üç üye,

b) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden bir üye,

c) Strateji Geliştirme Başkanlığından bir üye,

ç) Hukuk Müşaviri bir üye,

olmak üzere yedi kişiden oluşur.

(3) Komisyon gerekli gördüğü durumlarda teknik konularda görüşüne başvurmak üzere mali ve teknik uzmanları toplantıya davet edebilir.

(4) Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlük, toplantı davetini, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi iş günü öncesinden üyelere bildirir.

(5) Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Komisyonun kararları, tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

(6) Komisyon, uygun gördüğü ilgili kurumlardan veya kişilerden görüş veya rapor isteyebilir.

(7) Açık artırma bedellerinin yatırılacağı yer ve açık artırmaya çıkacak lisansların başlangıç bedelleri komisyon tarafından belirlenir ve açık artırma ilanında belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Açık Artırma

Açık artırma

MADDE 10  (1) Lisans verilecek gerçek veya tüzel kişiler, lisans başvurusu değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilenler arasından açık artırma ile belirlenir.

(2) Genel Müdürlükçe, açık artırma iş ve işlemlerini yürütecek en az üç kişiden oluşan ihale komisyonu oluşturulur.

Açık artırmanın yapılacağı yer, tarih ve saat

MADDE 11  (1) Lisans, ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte açık artırma ile belirlenen kişiye verilir.

(2) Lisans ve açık artırmayla ilgili bilgiler açık artırma tarihinden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Açık artırmaya katılabilme şartları

MADDE 12  (1) Açık artırmaya katılacaklardan aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge (T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi),

b) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı,

c) Güvencenin yatırıldığına ilişkin belge,

ç) Vekil olarak katılanların vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,

d) Tüzel kişiler adına katılacakların yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılamayacak olanlar açık artırmaya katılamazlar.

Güvence tutarı ile yatırılacağı yer ve zamanı

MADDE 13  (1) Açık artırmaya katılacaklardan verilecek lisansın başlangıç olarak belirlenen bedelin en az yüzde onu oranında Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler arasında Bakanlıkça belirlenecek bir veya birkaçı üzerinden güvence bedeli alınır.

(2) Güvence bedelinin yatırılacağı yer, zaman ve tutarı ilanda gösterilir.

(3) Yatırılan güvence, adlarına güvence belgesi düzenlenen kimseler için hüküm ifade eder.

Güvencenin iadesi

MADDE 14  (1) Açık artırma üzerinde kalmayanların güvence bedeli veya güvence yerine geçen belgeleri, açık artırma sonunda ve çalışma saatleri içinde güvence alındısına yetkili görevli tarafından “Güvence bedelinin iade edilmesinde sakınca yoktur.” şerhi düşülerek imzalanması ve bu belgenin güvenceyi tahsil eden muhasebe birimine verilmesinden sonra iade edilir.

(2) Nakit olarak yatırılan güvence bedeli, ihale üzerinde kalan ilgilinin isteği üzerine lisans bedelinden mahsup edilir.

(3) Lisans bedelinin takside bağlandığı hallerde, iade veya borcuna mahsup işleminin yapılması taksit tutarıyla faizlerin toplamı kadar teminat gösterilmesine bağlıdır.

Açık artırma salonuna girişçıkış

MADDE 15  (1) Açık artırma salonuna, ihaleye katılabilme şartlarını haiz olanlarla görevliler girebilir.

(2) İstekliler açık artırma salonuna girerken kimliklerini görevli personele vererek imza karşılığı “Giriş Kartı”nı alır ve içeriye bu kartla girebilir.

(3) Açık artırma salonuna girişte, 19 uncu maddede belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması, açık artırma kâğıdını imzalamaktan imtina edilmesi veya güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürülmesi nedenleriyle güvencesinin iadesi uygun görülmeyen isteklilerden alınan kimlik belgeleri, haklarında işlem yapıldıktan sonra iade edilir.

(4) Açık artırma salonundan çıkışta, “Giriş Kartı” istekliden geri alınarak kimlik belgesi iade edilir.

Açık artırmada uyulacak kurallar

MADDE 16  (1) İhale komisyonu tarafından isteklilere ilişkin gerekli açıklamalar yapılarak, 12 nci maddede belirtilen belgelere ilişkin işlemler tamamlandıktan ve açık artırma düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra açık artırmaya başlanır.

(2) Açık artırmayı, ihale komisyonu yürütür. Açık artırmada tellal görevlendirilebilir.

(3) Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle açık artırmayı yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararı kesindir.

(4) İstekliler “Giriş Kartı”nı ihale komisyonunun ve görevlendirilen tellalın görebileceği şekilde kaldırarak pey sürerler. Bu kurala uymayanlar pey sürmüş sayılmazlar.

(5) Artırma sırasında varsa artırmadan en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası beyanı ve tebligat için beyan ettiği ve imzaladığı belgedeki adresi ile sürdüğü pey açık artırma kâğıdına yazılır ve kendisine imzalatılır.

(6) Damga vergisi artırma sonunda alıcı tarafından ödenir. Ödenmemesi veya güvence yeterli olmadığı halde teklif verilmesi halinde, güvence bedeli genel bütçeye gelir kaydedilir. Varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden artırmaya devam edilir. Artırma olmaması halinde açık artırma son çekilen üzerinde kalır. Artırmadan son çekilenin de yukarıda belirtilen kapsama girmesi halinde, güvencesi genel bütçeye gelir kaydedilerek artırma iptal edilir.

(7) Lisans başlangıç bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, başlangıç bedelinin altında teklif veren olup olmadığı sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artırmaya devam olunur. Verilen en yüksek teklifin başlangıç bedelinin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde artırma sonlandırılabilir.

(8) Artırma esnasında bu maddenin altıncı fıkrası ve 19 uncu maddede belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler ihale komisyonu kararı ile derhal artırma yerinden uzaklaştırılır.

(9) Açık artırma salonunda, lisans en yüksek bedeli veren istekliye verilir. Bu husus komisyonca duyurulur. Alıcı,  idarece hazırlanmış tutanağı artırma yerinde imzalar.

Açık artırmanın tamamlanması

MADDE 17  (1) Açık artırma;

a) En yüksek teklifin lisans başlangıç bedelinin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması durumunda, idarece hazırlanmış artırma tutanağının artırma yerinde alıcı tarafından imzalanmasıyla,

b) En yüksek teklifin lisans başlangıç bedelinin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde, durumun teklif sahibine tebliği ile,

c) 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumda, artırmadan son çekilenin komisyonca hazırlanan tutanağı imzalamasıyla,

tamamlanır.

Açık artırmanın iptali

MADDE 18  (1) Bakanlık gerekçesini belirtmek suretiyle lisansın verilmesi öncesinde ve verilmesinden sonra her zaman artırmayı iptal edebilir.

(2) Alıcı;

a) Açık artırmanın iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde hiçbir hak talebinde bulunamaz.

b) Artırmanın tamamlanması ve lisans belgesinin imzalanmasından sonra artırmanın iptalini isteyemez.

c) Açık artırmanın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde lisans bedelini ödemek zorundadır. Bu süre içinde bedelin ödememesi halinde lisans verme işlemi iptal edilerek güvencesi genel bütçeye gelir kaydedilir.

(3)  İdare, açık artırmanın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde lisans bedelinin ödenmemesi nedeniyle lisans verme işleminin iptal edilmesi halinde gerektiğinde varsa artırmadan son çekilen istekliye yazılı tebligat yaparak verdiği teklif üzerinden lisansı alabileceğini bildirir. Bildirimin tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul edilmesi halinde, lisans belgesi imzalattırılmak suretiyle lisans, artırmadan son çekilene verilir. Son çekilenin kabul etmemesi durumunda ise lisans için yeniden açık artırmaya çıkılır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki bildirimler, alıcının ikametgâh veya iş yeri olarak beyanda bulunduğu tebligat adresine, bildirilmiş ise elektronik posta adresine de gönderilir.

(5) Artırmanın iptali halinde yatırılmış olan lisans bedeli ilgililere iade olunur.

Yasak fiil ve davranışlar ile bunlara uymamanın cezası

MADDE 19  (1) Açık artırmaya veya buna ilişkin işlemlere hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler, isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek, rekabeti ya da komisyon kararını etkileyecek işaret ve davranışlarda bulunanlar veya açık artırmanın doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar, artırma üzerinde kaldığı halde lisans belgesini imzalamaktan imtina edenler ve güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürenler komisyon kararıyla artırma yerinden derhal uzaklaştırılır ve güvencesi genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Ayrıca, fiil ve davranışlarının özelliklerine göre Bakanlık tarafından haklarında bir yıla kadar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınır.

(3) İdarece yapılan açık artırmalarda bir yıl içinde iki defa lisans bedelini ödemeyenler üç ay/üç yıl süresince Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılan açık artırma/ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Bakanlık tarafından Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak ihalelere katılmaktan süresiz olarak yasaklama kararı alınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde yasaklama kararı alınır. Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(5) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı alınmak üzere işlem başlatılanlar, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak ihalelere iştirak ettirilmezler. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

(6) Açık artırma işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapan, açık artırma işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o fiildeki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Vergi, resim, harç ile diğer mali yükümlülükler

MADDE 20  (1) İdare ve alıcı arasında imzalanan “lisans belgesi” nedeniyle 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ödenir.

Lisans bedelinin taksitlendirilmesi ve şartları

MADDE 21  (1) Alıcının taksitlendirme talebini, lisans bedelini yatırma süresi içinde kalmak kaydıyla açık artırmayı yapan idareye yazılı olarak yapması ve taksitlendirme sözleşmesini imzalaması gerekir.

(2) Lisans bedeli on iki ayı geçmemek üzere talep edilen süre kadar eşit taksitlere bölünür ve tahsil edilir.

(3) Takside bağlanması talep edilen miktar ile bunun için hesaplanan faiz tutarını karşılayacak miktar kadar, güvence bedeli alınır.

(4) Takside bağlanan bedel ödeme tarihine kadar olan süreler için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen ve açık artırma tarihinde geçerli olan oranda faiz uygulanır. Açık artırmanın tamamlanmasından sonra faiz oranlarındaki değişiklikler dikkate alınmaz.

(5) Taksitlere uygulanacak faiz için katma değer vergisi hesaplanır ve peşin olarak tahsil edilir.

(6) Taksit şartlarına riayet edilmemesi ve değerini kaybeden güvencenin yerine başkasının gösterilmemesi hallerinde, alacağın tamamı muaccel hale gelir. Muaccel hale gelen alacağın aslı ve faiz tutarı teminat çözülmek suretiyle tahsil edilir. İlgilinin talebi halinde muaccel hale gelen borcun tamamının nakden ödenmesi ve bu suretle teminatın iadesi mümkündür.

(7) Takside bağlanan bedelin yüzde ellisinin idarece belirlenen takvime uygun olarak ödenmesi şartıyla, ödenen bölüme isabet eden teminat, kalan borç ve faizleri karşılayacak yeni bir teminat mektubu alınmak veya ilgili bankaya talimat verilmek suretiyle çözülebilir.

Ek süre

MADDE 22  (1) 18 inci maddede belirtilen bedel yatırma süresi içerisinde olmak kaydıyla aşağıdaki durumlarda alıcıya on güne kadar bedel yatırma ek süresi verilebilir.

a) Alıcıların, işlemleri bizzat yerine getirmelerine veya vekâletname vermelerine engel olacak derecede;

1) Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi edildiğini belirtir raporla tevsik edilen kaza ve ağır hastalık halinin bulunması,

2) Gözaltı veya tutukluluk durumunda bu halin resmi belge ile tevsik edilmesi,

3) Deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerin mevcut olması ve gerektiğinde bunların tevsiki.

b) Alıcının (a) bendi kapsamı dışında idarece kabul edilen diğer haller nedeniyle talepte bulunması.

(2) Ek süre taleplerinin birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen mücbir sebeplerin sona erdiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yapılması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verilen ek sürelerde, lisans bedelinden binde beş oranında günlük faiz alınır. Bu fıkra kapsamında alınacak faiz tutarları genel bütçeye gelir kaydedilir.

İhtilaflarıçözüşekli

MADDE 23  (1) Yapılan açık artırma dolayısıyla vuku bulacak ihtilafların halli için açık artırmayı yapan idarenin bulunduğu mahal mahkemeleri yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Değişik bölüm başlığı : 17.5.2013 – 28650) “Lisans Hakkının Sınırı, Devri, Birleştirilmesi ve İptali”[3]

“Lisans hakkının sınırı

MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik madde: 17.5.2013 – 28650)  (1) Lisans verilmesi tek başına sağlık tesisi açma ve işletme hakkı vermemekte, lisans sahibi lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır.

(2) Lisans alınan alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere ruhsat veya faaliyet izni alınması aşamasına kadarki süreler 2 ila 5 yıl arasında Bakanlıkça belirlenir. Lisans belgesi üzerinde bu süreler belirtilir. Mücbir sebepler dışında bu sürelerin yarısına kadar bina ve tesis yatırımına başlanılması zorunludur.

(3) Lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin başvuru şartlarını kaybetmeleri halinde lisans hakkı sona erer.”[4]

Lisansın devri ve birleştirilmesi

MADDE 25  (1) Bakanlığın planlamaları ve onayı çerçevesinde, lisansı alan gerçek veya tüzel kişiler lisans bedelinin tamamını ödemek kaydıyla;

a) Lisans bedelinin % 5’i oranında devir bedelini Bakanlıkça belirlenen yere yatıran ve 7 nci ve 8 inci maddelerdeki şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişiye devredebilir.

b) Devir bedelinin ödenmesinde 21 inci ve 22 nci madde hükümleri uygulanabilir.

c) Gerçek veya tüzel kişilere ait başka lisanslarla birleştirebilir.

(2) Bakanlık, planlamalar kapsamında gerçek veya tüzel kişilerden lisansların birleştirilmesini de isteyebilir.

Lisansın iptali

MADDE 26  (1) Bakanlık sağlık alanındaki gelişmeler ve sağlık hizmetlerine ilişkin planlamalar kapsamında daha önce verilen lisansları iptal edebilir. Bu durumda kalan süre dikkate alınarak hesaplanan lisans bedeli iade edilir.

(2) Gerçek kişiler ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve müdür yardımcıları hakkında; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunduğunun sonradan ortaya çıkması durumunda lisans iptal edilir.

(3) Mali yeterlilik şartlarını sonradan kaybeden gerçek veya tüzel kişilerin lisansları ise İdarece verilen bir yıllık süre içerisinde eski haline getirememeleri halinde verilen süre sonunda iptal edilir.

“(4) (Değişik: 17.5.2013 – 28650)Bakanlıkça belirlenen sürelerde yatırıma başlanılmaması ve belirlenen sürede ruhsat veya faaliyet izni alınamaması durumlarında lisans sahiplerinin lisansları iptal edilir.”[5]

(5) Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, faaliyette bulunduğu sağlık hizmeti alanıyla ilgili mevzuatına göre ruhsat veya faaliyet izninin askıya alındığı ve süresi içerisinde tekrar faaliyetine başlayamadığı durumlarda ve ruhsatının iptal edildiği durumlarda lisansı iptal edilir.

Teşvik amaçlı lisans

MADDE 27  (1) Bakanlık bazı bölgelerde veya bazı sağlık alanlarında teşvik amaçlı gerçek veya tüzel kişilere lisans verebilir. Bu kapsamda belirlenen lisanslar için değerlendirme komisyonu açık artırma lisans başlangıç bedellerini serbestçe belirleyebilir.

(2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Bakanlıkça belirlenen her lisans türüne ilişkin yeterlilik kriterlerine uyulması zorunludur.

(3) Teşvik amaçlı verilen lisanslar mücbir sebepler dışında 10 yıl süreyle devredilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 28  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.[1] sağlık tesisleri ile lisans sürelerini

[2] ve Resmî Gazete’de

[3] Lisansın Geçerlilik Süresi, Devri, Birleştirilmesi ve İptali

[4] Lisansın geçerlilik süreleri

MADDE 24  (1) Lisans verilmesi tek başına sağlık tesisi açma ve işletme hakkı vermemekte, lisans sahibi lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır.

(2) Lisans alınan alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere ruhsat veya faaliyet izni alınması aşamasına kadarki süreler 2 ila 5 yıl arasında Bakanlıkça belirlenir.

(3) Lisansın kullanım süresi yatırımın büyüklüğüne göre 10 yıldan 30 yıla kadar belirlenebilir. Bu süre sonunda lisansın kullanım hakkı sona erer.

(4) Lisans belgesi üzerinde bu süreler belirtilir.

[5] (4) Bakanlıkça belirlenen sürede ruhsat veya faaliyet izni alamayan gerçek veya tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

1 thought on “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı.”

  1. resmi gazetede yayınlanan sağlık hizmetleri yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı konulu yönetmelik şuan laborant ve veteriner sağlık bölümünden mezun olmuş yada bu bölümde okuyanlar için ne gibi bir fayda sağlamaktadır?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir