Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Bölümünü Okumalı mıyım?

Herkese iyi günler arkadaşlar benim bir sorum olacak laborant ve veteriner sağlık bölümü hakkında pek fazla iyi bilgilere ulaşamadım. yani bölümü okuyup bitirdikten sonra bir muamma ile karşılaşılıyormuş. Bu bölümü okuyup bitiren arkadaşlarında konuya yön vermeleri temenisiyle size bir soru soru sormak istiyorum. Ben bu sene sınava girdim ve bu bölümü yazmayı düşünüyorum.

1. Sorum:  Örgün öğretim ile Açık öğretim arasında fark varmı? varsa nelerdir? örgün öğretim ve açık öğretimin avantajları ve dezavantajları nelerdir? bu konu hakkında benim gibi bilgiye ihtiyacı olan arkadaşlar vardır. bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa seviniriz.

2. sorum: Bu bölümde stajı hastahanede mi yapıyoruz yoksa veteriner kliniklerinde felan mı? ikisinde de yapıyorsak hangi gelecek için daha faydalı olur?

3. sorum: Bölüm mezunlarının tahmini olarak % kaçı bu alanda iş sahibi? yani bu bölümden mezun olarak veteriner sağlık teknikeri unvanına sahip olupta özel veya devlet bünyesinde kaç kişi çalışmaktadır?

bu konularda yorumlarınızı lütfen eksit etmeyin ben ve benim gibi birçok arkadaşın geleceğini kurtarabilirsiniz. şimdiden teşekkür ederim.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

23 thoughts on “Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Bölümünü Okumalı mıyım?”

 1. Bitlis Eren Üniversitesi’nde Bu Bölümü Örgün olarak görüyorum ve 2.sınıfa geçtim.
  Kanaatimce Tercih vereceğiniz bölüm bu ve örgün olsun..Ama uygulama açısından yetersizse kendinizi hırpalamanıza gerek yok.Açık öğretim olarak verin tercihinizi.
  1-Bölümler arasında pek bir fark yok..Tek fark sıralar ve uygulama..Hayvanı kitaptan mı görmek istersin yoksa gerçek olarak mı?

  2-Stajı Hastahanede De Yapabilirsin Tarım Müdürlüğü Ve Benzer Hayvancılık Bölümlerinde de..Hastahanede Özel Olarak Çalışabilirsin Sadece..Tarım Müdürlüğünde İse Devlet Memuru Olarak.

  3-Daha önceden pek ihtiyaç olmuyordu alımlarda.Lakin bu geçen haziran ayında 100 tane Veteriner sağlık teknikeri aldılar..Kpss sınavından 75-80 arası bir puan alman senin için yeterli..

  İstersen aşağıdaki yazıyı oku faydalı olacaktır..

  Bitlis eren üniversitesinin resmi yazısıdır..

  Laborant ve Veteriner Sağlık Programını amacı: Hayvan hastalıklarında teşhis ve tedaviye yardımcı olan, hayvan yetiştirme ve ıslahına ilişkin çalışmalarda bulunan, rutin aşılama programlarını ve suni tohumlama hizmetlerini yapan, klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, hayvancılıkta kayıt tutmanın bilincinde olan, mesleki kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, mesleki kaynak ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

  Belge-Diploma ve Unvan: Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans diploması ile Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilir.

  Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Veteriner Fakülteleri

  Mezuniyet koşulları: Öğrenim planında belirtilen bütün derslerinde başarılı olmuş, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve Bitlis Eren üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış olanlar.

  Mezunların İstihdam Olanakları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, il kontrol laboratuarları, hayvancılık araştırma enstitüleri, belediyeler, damızlık hayvan yetiştiricileri (sığır, koyun ve keçi) birliği, süt üretici birlikleri, özel veteriner klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), hayvan hastaneleri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, gıda üretim tesisleri, yem sanayi, deney hayvanları üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan, bunların tanıtımını ve pazarlamasını yapan firmalarda çalışma imkânları vardır. Ayrıca hayvan sağlık kabini açma ve danışmanlık hizmeti verme yetkileri bulunmaktadır.

  Eren Üniversitesi Tercih İçin Uygun Bir Yer.

 2. sayın meltem hayvan sağlığı kabini açılımı için gerekli yazı aşağıdadır.
  HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi :08/03/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26456

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare: 22/12/2011 – 28150 S.R.G. Yön./2. md.) yardımcı sağlık hizmeti personeli tarafından, hayvan sağlığı amaçlı açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin, açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili işlemleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 – (Değişik madde: 22/12/2011 – 28150 S.R.G. Yön./3. md.)

  (1) Bu Yönetmelik 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  b) Hayvan sağlığı kabini: Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri tarafından, bu Yönetmelik kapsamında açılmış bağımsız iş yerini,

  c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

  ç) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

  d) Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı” programından mezun olan teknikerleri,

  e) Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,

  f) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli “Veteriner Sağlık Önlisans” programlarından mezun olan teknikerleri

  g) (Ek bent: 22/12/2011 – 28150 S.R.G. Yön./4. md.) Yardımcı sağlık hizmeti personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müracaat ve İzin İşlemleri

  Hayvan sağlığı kabini açmak için gerekli belgeler

  Madde 5 – (1) Yönetmelikte tanımlanan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinden başka kişi ve kuruluşlar tarafından hayvan sağlığı kabini açılamaz.

  (2) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen ve gerekli şartlara haiz olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri, aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.

  a) (Değişik bent: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

  b) (Değişik bent: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. kimlik numarası beyanı.

  c) (Değişik bent: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı.

  ç) (Mülga bent: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

  d) 3 adet fotoğraf.

  e) İşyerine ait bölümleri ve ne amaçlı kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.

  f) (Değişik bent: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Vergi kimlik numarası ile bağlı bulunan vergi dairesi adının beyanı.

  g) (Değişik bent: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Kiracı veya mülk sahibi olduğuna ilişkin mülkiyet durum beyanı.

  ğ) İşyerinin bağlı olduğu belediyeden şahsın adına alınmış su kullanma belgesi.

  (3) Yukarıda sayılan belgeler, İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda, söz konusu hayvan sağlığı kabininin, Yönetmelikte yer alan düzenlemeler açısından uygun olup olmadığına dair denetim raporu düzenlenir. Düzenlenen denetim raporunun olumlu olması halinde İl Müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi” verilir.

  Hayvan sağlığı kabininin bölümleri, asgari ve teknik şartları

  Madde 6 – (1) Açılacak olan hayvan sağlık kabininde aşağıdaki asgari ve teknik şartların bulunması gerekmektedir.

  a) Hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, içinde “Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi” ve “Ücret Tarifesi” asılı bulunan, büro malzemeli asgari 10 m2 büyüklüğünde personel odası olmalıdır.

  b) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin görevini icra edeceği, içinde alet-malzemelerin bulunduğu dolaplı ve lavabolu asgari 6 m2 büyüklüğünde pansuman odası olmalıdır.

  c) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin kullandığı, çizme, tulum gibi şahsi malzemelerinin bulunduğu asgari 4 m2 büyüklüğünde malzeme odası olmalıdır.

  ç) Hayvan sağlığı kabinleri bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda bulunan, tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

  d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalıdır.

  e) Pansuman odasında, her iki yüzünde -DİKKAT TIBBİ ATIK- ibaresi bulunan kırmızı renkli torba konulmuş çöp kutusu olmalıdır.

  f) Hayvan sağlığı kabininin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olmamalıdır.

  g) Dış cephede en fazla iki renkten ibaret, ilan ve reklam ibareleri taşımayan, “Hayvan Sağlığı Kabini” ifadesinden başka sadece iş yeri sahibinin adının, unvanının ve telefon numarasının yazılı olduğu ışıklandırmasız bir tabela olmalıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları ile Tutulması Gereken Kayıtlar

  Hayvan sağlığı kabininde sunulacak hizmetler

  Madde 7 – (1) Havyan sağlığı kabinlerinde, veteriner sağlık teknisyenleri, veteriner sağlık teknikerleri ve sağlık teknikerleri, aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

  a) Veteriner hekim tarafından yazılmış olan reçeteye istinaden, enjeksiyon tatbik etmek, pansuman yapmak, serum takmak ve veteriner hekim tarafından tarif edilen diğer uygulamaları yapmak,

  b) Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapmak,

  c) Tırnak kesmek,

  ç) Tıraş ve kırkım yapmak.

  Ücret

  Madde 8 – (1) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin hayvan sağlığı kabininde verdiği hizmetlerden alacağı ücret, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinde görevi Şube Müdürü, aynı şubeden bir veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri ile Bölge Veteriner Hekimler Odasından bir temsilciden oluşan komisyon tarafından bir önceki yılın Aralık ayında belirlenerek, bir liste halinde çalışma izni almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerine tebliğ edilir.

  Alet ve malzeme

  Madde 9 – (1) Hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemeler aşağıda belirlenmiştir.

  a) Pens veya penset (dişli ve dişsiz)

  b) Makas

  c) Kapaklı küvet (çeşitli boyda)

  ç) Sargı bezi

  d) Gazlı bez

  e) Pamuk

  f) Flaster

  g) Mini tip termos

  ğ) Değişik ebatlarda plastik enjektör

  Kayıtlar

  Madde 10 – (1) Hayvan sağlık kabinlerinde, aşağıdaki defterlerin bulundurulması ve düzenli olarak işlenmesi zorunludur.

  a) İşlem yapılan hayvanla ilgili bilgilerin, yapılacak işleme karar veren hekimin adı, soyadı, diploma numarası ile yapılan işlemin içerik ve tarih bilgilerini kapsayan Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örmeğe uygun Reçete Uygulama Protokol Defteri,

  b) Veteriner hekimler tarafından yazılmış reçetelerin kayıtlarının tutulduğu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan örneğe uygun Reçete Kayıt Defteri,

  c) Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından yapılacak denetim sonuçlarının yazıldığı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan örneğe uygun Denetim Defteri olacaktır.

  (2) Söz konusu defterlerin her sayfası İl Müdürlüğünce mühürlenerek onaylanır.

  (3) Veteriner hekimler tarafından tanzim edilmiş ve buna göre işlem yapılmış reçeteler, reçete kayıt defterine kayıt edildikten sonra bir klasörde düzenli olarak toplanır. Klasörde toplanan reçetelerin üzerine, kırmızı kalemle reçete kayıt defterindeki numara yazılır. Veteriner hekimin adı soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi ile başlığı bulunmayan reçetelerle ilgili işlem yapılmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Denetim, Adres Değişikliği, Devir ve Kapatma

  Denetim

  Madde 11 – (1) Hayvan sağlık kabinleri, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinden en az iki veteriner hekim tarafından, yılda en az iki defa denetlenir. Şikayet, soruşturma veya İl Müdürlüğünün talebi üzerine Bakanlık tarafından yapılacak olağan dışı denetimler bunun dışındadır. Denetimlerde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir.

  Adres değişikliği, devir, kapatma

  Madde 12 – (1) Hayvan sağlığı kabininin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek izin belgesi beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden izin belgesi düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne başvurulur.

  (2) Hayvan sağlığı kabininin, başka bir veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine devredilmesi durumunda; devir eden ve devir alan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri, İl Müdürlüğüne hitaben yazdıkları dilekçe eşliğinde kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir sözleşmesi, devir eden veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait “Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi” ve devir alacak olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen belgelerle İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

  (3) Hayvan Sağlığı kabininin kapatılması durumunda, durum en az bir hafta önceden, bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Kısıtlamalar

  Madde 13 – (Yeniden düzenlenen madde: 22/12/2011 – 28150 S.R.G. Yön./5. md.)

  (1) Bu Yönetmelik kapsamında hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak olanlar aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.

  a) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen kişiler, İl Müdürlüğünden çalışma izni almadan faaliyete geçemez.

  b) Hayvan sağlığı kabininde, izin almış kişi dışında, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik kişi veya kişiler çalıştırılamaz.

  c) Hayvan sağlığı kabini açmış olanlar, başka hayvan sağlığı kabini açamaz ve ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimin yanında yardımcı sağlık hizmeti personeli olarak çalışamaz.

  ç) Hayvan sağlığı kabininde 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin dışında hizmet verilemez.

  d) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış yardımcı sağlık hizmeti personelinin çantasında, 9 uncu maddede belirlenen alet ve malzeme dışında farklı alet malzeme bulundurulamaz.

  e) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış yardımcı sağlık hizmeti personelinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz.

  f) Hayvan sağlığı kabininin tabelasında, bu Yönetmelikte belirlenen tabeladan başka bir tabela, ilan, reklam ve benzeri bahsedilen bilgilerin dışında başkaca bir bilgi veya reklam, işaret kullanılamaz. Değişik yerlere ve yollara yönlendirici her nevi tabela ve ilan asılamaz, reklam yapılamaz.

  g) İzin belgesi almış olan hayvan sağlığı kabininde, İl Müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.

  Yaptırımlar

  Madde 13/A – (Ek madde: 22/12/2011 – 28150 S.R.G. Yön./6. md.)

  (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanun ile 6343 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

  Yürürlük

  Madde 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 3. Vetfakülteterk

  Bu bölümle ilgili; Maaşın yanı sıra aşı ve tohumlama için de ek ücret alındığı yazıyor.Bu ücretlerin miktarını öğrenebilir miyim?

 4. bu bolumde kendimizgeliştirek hastahane laborant olarak çalışma ihtimalimiz varmıdır acaba varsa nasıldır veya başka bi şeklde hashanede calışabilirmiyiz cevap yazarsanız sevinirim

 5. merhabalar ben liseden yeni mezun oldum veteriner hekim olmak istiyordum sınavlara girdim ve kazanmadım 2. tercihte puanım düşük olduğu için 5 yıllık vet fakülterini yazamayacağım 2 yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünü yazacağım ama bu bölüm hakkında hiçbir bilgim yok hiç araştırmadım bana biraz anlatır mısınız
  özellikle meslek yüksek okullarını mesela atatürk üniversitesinde 2 tane myo var neden 2 farklı myo var hangisi daha iyi
  myo lardan hangisi iyi myo ların hocaları eğitimi nasıl

  asıl önemli konu ise dgs ile vet fakültesine geçince vet fakültesini 5 yıl mı 3 yıl mı okuyoruz
  yardımcı olursanız sevinirim

 6. Sayın cefrin eğerki veteriner olmak istiyorsanız bu bölümü bitirdikten sonra veteriner fakültesine geçbiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere veteriner fakültesi 5 yıldır. Ama dikkat etmeniz gereken bir konu var bu bölüm ile DGS den veteriner fakültesine geçtiğiniz taktirde yanlızca hazırlık eğitimi almıyorsunuz ve 1. sınıftan başlıyorsunuz. yani 4 sene daha eğitim almak zorunda kalıyorsunuz. Atatürk üniversitesi bu bölüm eğitiminde öncü bir üniversitedir. Hınıs ve Narman MYO da bu bölümler mevcuttur. Ikısıde İlçededir. İki ilçede küçük ve hoştur. Şayet bu bölümü okumak istiyorsanız İlçeler hakkında detaylı araştırmayı yapabilirsiniz. Ama tavsiye kabul ederseniz bir sene daha çalışıp direk veteriner fakültesine gitmenizi tavsiye ederim.

 7. cevabınız için teşekkürler
  öneriniz çok güzel ama bu sene bir yere yerleşmem gerek gittiğim myo da da sınava hazırlanabilirim
  peki birşey daha intibak olan üniversiteleri biliyor musunuz özellikle vet fakültesi olan üniversiteleri

 8. bu bölümü tavsiye etmiyorum veterinerler varken bize iş durmuyor anca bi veterinerin yanında çalışabiliyorsun kpss ataması az imza yetkin de yok ben bu bölümü okudum genel olarak arkadaşlarım dahil doğru düzgün bir yer mesleğimizle alakalı yok varsa da kalifiyesiz insanlar veya açıköğretim den okuyanlar yerleşmiş aklınız varsa gitmeyin benden tavsiye gidecekseniz 4 yıllık gidin ama siz bilirsiniz

 9. ben de düz lise sözel öğrencisiyim ve sevdiğim işi yapmak istiyorum ve veteriner olmak istiyorum aöf den veteriner olabilir miyim ve matematiğim zayıftı biliyorum benim için zor olacak ama ne diyorsunuz yapabilirim demi arkadaşlar yardımcı olur musunuz çok çalışacağım…

 10. Merhaba, hayvan sağlığı kabini açmak için labvet harici bir diploma yada belgeye ihtiyaç var mı? Bi sorum daha olacak özel laboratuvar açma yetkisine sahip miyiz mesela işletme diplomamız olsa?

  1. imkansızı istiyorsun birde sağlık kabini açarsan yüzyıl çalışsan yapacağın masrafı çıkaramazsın

 11. aöf lab. vet. sağlık mağduru olarak sizinle şuanki duygularımı paylaşmak istiyorum

  bu bölümün hiçbir niteliği yok ve yapılan haksızlıklarda dahil.

  bakın arkadaşlar çoğumuzun imkanı olmadığı için bu bölüme kaydedilmiş ve bin bir zorluklarla bitirmiş veya devam ediyoruz.

  programın tanıtım broşüründe yazılan hiçbir vaat gerçerli değil.
  klinik dersi aldık ama muayene yetkisi yok.
  suni tohumlama dersi aldık ama yapamayız.
  farmakolji dersi aldık ama ilaç uygulayamayız
  sadece ders değil uygulamalı olarakta (staj) gördük değişen birşey yok

  tarım bakanlığına atanma gibi bişeyde yok.
  kısacası biz bu bölümü anadolu üniv servetine servet katsın diye okuduk her sene yeni dekor yeni kaldırımlar vb vb.

  bu bölümü bitirip sadece veteriner kliniğinde çalışabiliriz oda kedi köpek pisliği temizlemek yemini vermek ve havalandırmak 800tl aylık maaş günde 12 saat mesai ve sigortasız bunun içinde 2 yıl okumaya gerek yook ki 2 yılda bitireni görmedim o veteriner kliniğinde çalışanın çoğu tekniker de değil.

  kısaca kaybımı anlatıyım
  bu bölüme kayıt oldum aynı zamanda elektrik işine girdim 1300 tl maaş aylık ve günde 8 saat mesai, en son staj için işten ayrılmak zorunda kaldığım 4 ay önce maaşım 1750 tl toplamda yani yedi bin tl sadece çalışmamaktan kaybım var okulmasrafı ve harcadığım enerji hariç.

  bugüne kadar girdiğim bütün işlerde yüzümün akıyla çıktım ama aöf lab veteriner sağlık bölümünün onur belgesine sahip öğrencisi olarak başarısızlığa uğradım çünkü beni kandırdılar.

  onur belgesini aldığım zaman ne kadar sevinmiştim oysa şimdi o belgeye bektığım zaman hayatımın en onursuz işine giriştiğim farkındalığını yaşıyorum.

  diplomam elime geçer geçmez iş başvurusuna değil (ki öyle birşey yok) savcılığa suç duyurusunda bulunacam
  öyle imza kampanyasıyla hiç birşey çıkmaz hukuku tıkayackasınızki ilgilenen olsun.

  bütünlemeyi kaldırdılar imza kampanyası başlattık fos çıktı.
  suni tohumlama hakkı vermediler imza kampanyası başlatmışlar arkadaşlar inanın buda fos çıkacak

  yeni kayıt yaptırmak isteyen arkadaşlarada tavsiyem bu bölümden uzak dursun biz yandık siz yanmayın bari

 12. genel olarak bir çok meslekte tekniker ünvanını almış kişiler sorunlarla karşılaşmaktadır. devlet bu bölümü açıyor mezunlar veriyor ama iş olanağı yok.imza yetkin yok. tabikide bir veteriner yerine atanamazsınız ama en azından bir veteriner çalıştırılan yere mutlaka birde tekniker çalıştırma zorunluluğu koymaları lazım. aslında biz teknikerlerin en büyük sorunu teknikerler odası olmaması bir çok meslek dalının odası var simitçiler. fırıncılar. berberler. şöförler ama teknikerler odası yok. teknikerler odasının açılmasının önündede çok büyük duvarlar var mağlesef aşılamıyor.tmmob yasaları en büyük engellerden biri. tüm meslekteki teknikerlerin birleşip bir stk oluşturup ancak bu engellleribu şekilde aşabiliriz. ve bu engeli aştıktan sonrada bir çok teknikerin iş bulmasını sağlamış oluruz.

 13. arkadaşlar stajını yapan varsa bana stajda doldurduğu günlük formları gönderebilirmi. özel sektörde çalıştığımdan staja ayıracak pek zaman bulamıyorum.tşkr

 14. Mustafa KILINÇ

  Biz açık öğretim Laborant Veteriner Teknikerlerinin suni tohumlama konusunda hakkını yiyorlar. Nasıl bir yargı yolu izlemeliyiz bilgisi olan varmı

 15. Bu bölümü boşuna kimse okumasın 5 yıldır mezunum hala.is arıyorum ve bulacağını da zabbetmiyorum birda aof okuduysaniz insanlar tuhaf tuhaf. Bakıyor sacmalamarda çabası tavsiyem secmeyin tabi seçim sizlerin.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir